• ۰۲۵۳۷۷۴۳۶۱۰
  • ۰۲۵۳۷۸۳۸۹۸۹
  • قم- مدرسه عالی دارالشفاء- دبیرخانه شورای عالی حوزه های علمیه  - صندوق پستی: ۳۹۱۱ - ۳۷۱۸۵