• ۰۲۵۳۷۸۳۸۹۸۹
  • قم- میدان آستانه- دبیرخانه شورای عالی حوزه های علمیه  - صندوق پستی: ۳۹۱۱ - ۳۷۱۸۵