شماره مصوبه: 1032

  • شماره جلسه:
  • تاریخ تصویب: ۱۸ فروردین ۱۳۹۶
  • تاریخ صدور: ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
  • شماره مصوبه: 1032
  • موضوع:

تشکیل کمیته بررسی و تصویب نظامات جامع حوزه‌های علمیه

ماده واحده. مقرر شد نظامات جامع حوزه‌های علمیه در کمیته‌ای با حضور نمایندگان شورای عالی حوزه‌های علمیه، حجج اسلام و المسلمین آقایان سید محمد غروی و جواد مروی و مدیر حوزه‌های علمیه و مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزه‌های علمیه و نمایندگان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه مورد بررسی قرار گیرد.

مصوبات این کمیته، در صورت عدم مخالفت هر دو نماینده شورای عالی در این کمیته، مصوبه شورای عالی تلقی می‌گردد و در غیر اینصورت باید مجدداً در شورای عالی، برای اخذ تصمیم نهایی مطرح گردد.