شماره مصوبه: 1690

  • شماره جلسه: 152
  • تاریخ تصویب: ۲۵ آذر ۱۴۰۱
  • تاریخ صدور:
  • شماره مصوبه: 1690
  • موضوع: واحدها و مراکز حوزوی

اصلاح تبصره «1» ماده «10» آیین¬نامه مدیریت حوزه¬های علمیه استانی موضوع مصوبه «1371»

اصلاح تبصره «1» ماده «10» آیین­نامه مدیریت حوزه­های علمیه استانی موضوع مصوبه «1371»

متن مصوبه:

تبصره 1 ماده 10 آیین­نامه مدیریت حوزه­های علمیه استانی موضوع مصوبه 1371، به شرح ذیل اصلاح گردید:

تبصره 1: در صورت نبود فرد واجد شرایط مذکور در بندهای 5، 6 و7، مدیر حوزه‌های علمیه، می­تواند فردی را به مدت شش ماه، به عنوان سرپرست حوزة علمیة استان، منصوب کند؛ در صورت نیاز، این سرپرستی به مدت شش ماه، قابل تمدید است.