شماره مصوبه: 1858

  • شماره جلسه: 217
  • تاریخ تصویب: ۱۰ آذر ۱۴۰۲
  • تاریخ صدور:
  • شماره مصوبه: 1858
  • موضوع: امور آموزشی

موافقت با اجرای برخی از رشته های تخصصی تبلیغ به صورت نیمه حضوری

با اجرای برخی از رشته­ های حوزه دانشی تبلیغ به صورت نیمه حضوری موافقت گردید؛ آیین­ نامه مربوط به اجرای این مصوبه و عناوین رشته­ های این حوزه دانشی که می­توانند به صورت نیمه حضوری اجرا شوند به تصویب شورای گسترش حوزه­ های علمیه، خواهد رسید.