شماره مصوبه: 1859

  • شماره جلسه: 218
  • تاریخ تصویب: ۱۲ آذر ۱۴۰۲
  • تاریخ صدور:
  • شماره مصوبه: 1859
  • موضوع: امور آموزشی

اصلاح بند «2» ماده 2 و ماده «3» آیین نامه شورای اعطای مجوز ها و امتیازهای علمی موضوع مصوبه 573

متن مصوبه:

بند «2» ماده 2 و ماده «3» آیین­نامه شورای اعطای مجوز­ها و امتیازهای علمی موضوع مصوبه 573، به شرح ذیل اصلاح گردید:

بند«2» ماده 2: رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت؛

ماده 3: رئیس این شورا، مدیر حوزه­های علمیه و نایب­ رئیس آن، از بین اعضای شورای مذکور انتخاب می­شود؛ که در غیاب رئیس، ریاست جلسات را بر­عهده دارد.