شماره مصوبه: 1864

  • شماره جلسه: 221
  • تاریخ تصویب: ۳ دی ۱۴۰۲
  • تاریخ صدور:
  • شماره مصوبه: 1864
  • موضوع: انتصابات

انتخاب نماینده شورای عالی حوزه‌های علمیه در شورای عالی آموزش و پرورش

به استناد بند 10 ماده 9 قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، مصوب 1381/7/29مجلس شورای اسلامی، حضرت آیت ­الله محمود رجبی دامت برکاته، به عنوان نمایندة شورای عالی حوزه‌های علمیه در شورای عالی آموزش و پرورش انتخاب گردید.