شماره مصوبه: 1831

  • شماره جلسه: 206
  • تاریخ تصویب: ۲۸ مهر ۱۴۰۲
  • تاریخ صدور:
  • شماره مصوبه: 1831
  • موضوع: واحدها و مراکز حوزوی

تعیین اعضای هیئت احراز صلاحیت علمی اساتید دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه اصفهان

حضرات آیات و حجج اسلام و المسلمین حاج سیدیوسف طباطبایی­ نژاد، حاج شیخ محمود عبداللهی، حاج سیدابوالحسن مهدوی، حاج شیخ احمد فقیهی و حاج سیدعبدالله ابن­ الرسل(دام عزهم) به عنوان اعضای هیئت احراز صلاحیت اساتید دروس خارج حوزه علمیه اصفهان انتخاب شدند، هیئت مذکور براساس مصوبه 1340 شورای عالی حوزه ­های علمیه(با الحاقات و اصلاحات بعدی) نسبت به احراز صلاحیت علمی اساتید مذکور اقدام خواهند نمود.

تبصره 1: از طلابی که در دروس خارج فقه و اصول اعضای فوق­ الذکر در حوزه علمیه اصفهان شرکت می­کنند مصاحبه علمی درس خارج اخذ خواهد شد.

تبصره 2: در صورت تأیید صلاحیت علمی اساتید دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه اصفهان توسط هیئت مذکور، از طلاب شرکت کننده در آن درس­ ها نیز، مصاحبه علمی اخذ خواهد شد؛ مصاحبه موضوع این تبصره و تبصره 1، توسط مدیریت حوزه علمیه اصفهان براساس آیین ­نامه امتحانات شفاهی موضوع مصوبه 1054 شورای عالی حوزه ­های علمیه صورت خواهد گرفت.