شماره مصوبه: 1889

  • شماره جلسه: 226
  • تاریخ تصویب: ۶ بهمن ۱۴۰۲
  • تاریخ صدور:
  • شماره مصوبه: 1889
  • موضوع: امور رفاهی

موافقت با ساخت منازل مسکونی برای طلاب متأهل در شهرستان‌ها

 مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه می‌تواند در شهرهایی که مدارس علمیه سطح دو به بالا و سفیران هدایت به صورت فعال وجود دارد؛ در زمین‌هایی که در تملک حوزه‌های علمیه می‌باشد یا به حوزه‌های علمیه واگذار شده است با رعایت جمیع جهات شرعی و قانونی جهت احداث منازل مسکونی برای طلاب متأهل(خوابگاه متأهلی) از طریق خیرین، علمای بلاد و نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها - که متمکن از احداث می‌باشند اقدام نماید.

تبصره 1: منازل مذکور پس از آماده‌سازی برابر ضوابط و مقررات در اختیار طلاب متأهل مشغول به تحصیل، قرار داده خواهد شد.

تبصره 2: در ساخت این منازل تعهد یا هزینه‌ای برای شورای عالی حوزه‌های علمیه و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ایجاد نخواهد شد.