شماره مصوبه: 762

  • شماره جلسه:
  • تاریخ تصویب: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
  • تاریخ صدور:
  • شماره مصوبه: 762
  • موضوع:

مجوز اجرای رشته تخصصی در سطح سه، توسط مدارس علمیّه دوره عمومی خواهران

ماده واحده: در صورتی که مدارس علمیّه دارای مجوز تأسیس دوره عمومی خواهران، از نظر سطح علمی و نیروی اجرایی و اساتید و امکانات، در ارزیابی عملکرد، از نظر شورای گسترش حوزه‌های علمیّه مطلوب شناخته‌شوند؛ به طوری که توانایی اجرای حداقل یک رشته تخصصی در سطح سه را داشته‌باشند، می‌توانند بدون گذراندن مراحل تأسیس مرکز تخصصی، مجوز اجرای یک رشته تخصصی در سطح سه را در همان مدرسه، از شورای گسترش دریافت نمایند.
تبصره: واحدهای آموزشی فوق، همانند سایر واحدهای آموزشی، موظف به رعایت آیین‌نامه تصویب و اعطای مجوز اجرای رشته‌ها و گرایش‌های تخصصی حوزه‌های علمیّه، هستند.
 

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیّه