شماره مصوبه: 1256

  • شماره جلسه:
  • تاریخ تصویب: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
  • تاریخ صدور: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
  • شماره مصوبه: 1256
  • موضوع:

ماده واحده مربوط به ساختار سازمانی مدیریت¬های استانی نوع 1،2،3 و 4

ماده واحده: با توجه به این مصوبه، مصوبه 902 مبنی بر حذف واحدهای سازمانی امور صیانتی از ساختار و تشکیلات مدیریت‌های استانی ملغی گردید.[1]


[1]. با این مصوبه، مصوبه 902 ملغی گردید.