شماره مصوبه: 892

  • شماره جلسه:
  • تاریخ تصویب: ۲۰ اسفند ۱۳۹۱
  • تاریخ صدور: ۲۲ اسفند ۱۳۹۱
  • شماره مصوبه: 892
  • موضوع:

ماده واحده مربوط به نحوه تهیه و ارسال طرح‌ها

ماده واحده: طرح‌ها و برنامه‌هایی که از سوی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه به شورای عالی حوزه‌های علمیه جهت تصویب ارائه می‌گردد، باید در دفتر برنامه‌ریزی و نظارت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تهیه و با امضای مدیر مرکز مدیریت به دبیرخانة شورای عالی جهت طرح در شورای عالی ارسال ‌گردد.

تبصره: مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه می‌تواند از دبیرخانة شورای عالی حوزه‌های علمیه جهت تهیة طرح‌ها دعوت نماید. [1]


[1]. به موجب این مصوبه، مصوبة 870 ملغی می‌گردد.