مصوبات و قوانین

شورای عالی حوزه

 • شماره جلسه: 9
 • تاریخ تصویب: -
 • تاریخ صدور: ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹
 • شماره مصوبه: 1412
 • موضوع: -
«انتخاب مدیر مسئول خبرگزاری حوزه و نشریة افق حوزه»

شورای عالی حوزه

 • شماره جلسه: -
 • تاریخ تصویب: ۲۳ آبان ۱۳۷۵
 • تاریخ صدور: -
 • شماره مصوبه: اساسنامه شورای عالی حوزه‌های علمیه
 • موضوع: -
«اساسنامه شورای عالی حوزه‌های علمیه»

شورای عالی حوزه

 • شماره جلسه: -
 • تاریخ تصویب: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • تاریخ صدور: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • شماره مصوبه: 1043
 • موضوع: -
«ماده واحده مربوط به شرح وظایف شورای عالی حوزه‌های علمیه»

شورای عالی حوزه

 • شماره جلسه: -
 • تاریخ تصویب: ۱۸ فروردین ۱۳۹۶
 • تاریخ صدور: ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
 • شماره مصوبه: 1032
 • موضوع: -
«تشکیل کمیته بررسی و تصویب نظامات جامع حوزه‌های علمیه»

شورای عالی حوزه

 • شماره جلسه: -
 • تاریخ تصویب: ۲۰ اسفند ۱۳۹۱
 • تاریخ صدور: ۲۲ اسفند ۱۳۹۱
 • شماره مصوبه: 892
 • موضوع: -
«ماده واحده مربوط به نحوه تهیه و ارسال طرح‌ها»

شورای عالی حوزه

 • شماره جلسه: -
 • تاریخ تصویب: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
 • تاریخ صدور: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
 • شماره مصوبه: 1256
 • موضوع: -
«ماده واحده مربوط به ساختار سازمانی مدیریت¬های استانی نوع 1،2،3 و 4»

شورای عالی حوزه

 • شماره جلسه: -
 • تاریخ تصویب: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
 • تاریخ صدور: -
 • شماره مصوبه: 762
 • موضوع: -
«مجوز اجرای رشته تخصصی در سطح سه، توسط مدارس علمیّه دوره عمومی خواهران»

شورای عالی حوزه

 • شماره جلسه: -
 • تاریخ تصویب: ۱۷ فروردین ۱۳۹۰
 • تاریخ صدور: -
 • شماره مصوبه: 750
 • موضوع: -
«تعیین رده سازمانی مسئولان دفاتر مدیران کل و معاونان و مدیران مراکز»

شورای عالی حوزه

 • شماره جلسه: 206
 • تاریخ تصویب: ۲۸ مهر ۱۴۰۲
 • تاریخ صدور: -
 • شماره مصوبه: 1831
 • موضوع: واحدها و مراکز حوزوی
«تعیین اعضای هیئت احراز صلاحیت علمی اساتید دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه اصفهان»

شورای عالی حوزه

 • شماره جلسه: 198
 • تاریخ تصویب: ۲۲ اَمرداد ۱۴۰۲
 • تاریخ صدور: -
 • شماره مصوبه: 1804
 • موضوع: واحدها و مراکز حوزوی
«الحاق مدرسه عالی فقه و اصول موضوع مصوبه 951 شورای عالی حوزه های علمیه به مدارس علمیه وابسته»
صفحه ۱ از ۲۸